Анотація до дисципліни „Економіко-математичне моделювання”

 

Інтенсивний розвиток прокладної математики у ХХ сторіччі не міг не торкнутися економічної теорії та практики. Починаючи із 30-х років ХХ сторіччя для дослідження економічних явищ та процесів все більшу вагу набувають методи математичного моделювання. Починаючи з кінця 60-х років Нобелівські премії у галузі економіки присуджуються, як правило, за досягнення у галузі економіко-математичних досліджень. Причиною все більшого використання математичних методів та моделей для вивчення, прогнозування та планування розвитку економічних явищ та процесів, є суттєве ускладнення економічних взаємовідносин у зв′язку із переходом від індустріального до постіндустріального суспільства та процесами глобалізації. Сучасна єкономічна криза ставить жорсткі вимоги по прогнозуванню та плануванню соціально-економічного розвитку глобалізованого світу, окремих країн, регіонів, галузей, підприємств тощо. Науково обгрунтоване прогнозування, планування та прийняття управлінських рішень можливе, лише шляхом використання новітніх досягнень у галузі прикладної математики із використанням обчислювальної техніки.

Розвиток та масова доступність обчислювальної техніки в останні десятиріччя зробили переворот використанні економіко-математичних методів та моделей. Методи які раніше вимагали значних затрат часу та кропіткої роботи, наприклад вирішення оптимізаційних задач симплекс-методом, балансові методи тощо, сьогодня реалізуються сучасними програмними засобами, такими, як MS Excel, MathCAD та ін.

З огляду на вищесказане, дисципліна „Економіко-математичне моделювання” є важливою складової загальноекономічної підготовки. Успішне засвоєння студентами цієї дисципліни дозволить вирішувати задачі прийняття управлінських рішень, маркетингових досліджень, прогнозування та планування економічного розвитку підприємства за допомогою сучасних програмних засобів MS Excel та MathCAD.