Статистика здійснює збирання, обробку та аналіз даних про масові соціально-економічні явища, які характеризують всі сторони життя та діяльності населення, виявляє взаємозв’язки різних сторін в економіці, вивчає динамику її розвитку та прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях, що складає предмет дисципліни.

Її мета визначається тими функціями, які виконує статистика в системі економічних наук, і полягає в набутті необхідних знань при вирішенні таких задач: розробці програми статистичних спостережень, зведенні та групуванні масових даних явищ і процесів суспільного життя; обчисленні узагальнюючих характеристик структури сукупностей; вимірюванні інтенсивності динаміки явищ; визначенні факторів, які формують варіацію та розвіток суспільних явищ та оцінюванні сили їхнього впливу.

Після вивчення курсу "Статистика" студенти повинні знати можливості статистичних методів спостереження, зведення та групування статичничних даних, економічну суть статистичних показників, методи аналізу конкретних явищ і процесів суспільного життя. Студенти повинні вміти проводити статистичну обробку даних з побудовою статистичних таблиць і графіків, рядів розподілу, аналізувати результати і робити науково обгрунтовані висновки.