Кожна організація являє собою досить складну техніко-економічну і соціальну систему, що відображає її індивідуальність і специфіку. Однак існують загальні риси, підходи й економічні категорії, єдині для всіх підприємств і організацій, до яких відноситься і менеджмент.

Жодна економічна дисципліна не може похвалитися такою гамою кольорів і фарб, як менеджмент. Особливо це характерно для виробничого менеджменту. Тут спостерігається така маса і взаємопереплетення десятків, сотень проблем і питань, які дуже тісно пов'язані між собою, що часом важко навіть фахівцю в усьому розібратися. Мабуть, це тому, що немає і не може бути єдиного і чіткого викладу даного курсу як навчальної дисципліни.

Розгляд тих чи інших питань залежить від багатьох факторів, насамперед від функціональних обов'язків виробничого менеджера, коло яких дуже широке. Зрозуміло, що обов'язки виробничого менеджера в невеликій фірмі і великій компанії можуть бути зовсім не схожими. Вони будуть диктуватися галузевою приналежністю фірм, залежатимуть від напряму діяльності підприємств, їх спеціалізації, організаційної культури, структури й іміджу фірми.

З іншого боку, виклад курсу «Промисловий менеджмент» залежить від спеціалізації майбутніх менеджерів, від тих суміжних дисциплін, що вивчаються в тому чи іншому ВНЗ.

Дисципліна "Промисловий менеджмент" орієнтована на вивчення досягнень теорії та практики промислового менеджменту, отримання знань, щодо умов, форм, методів і основного інструментарію виробничої діяльності, а також на розвиток умінь і навичок аналізу операційної діяльності підприємства в сучасній господарській структурі.

"Промисловий менеджмент" є однією з провідних дисциплін і забезпечує формування у студентів необхідних методичних здібностей для подальшого їх використання в майбутній практичній діяльності за фахом.

Науковою і методологічною основою курсу є економічна теорія, досягнення вітчизняних і зарубіжних науковців. Курс опирається на знання студентів, отриманні в процесі вивчення курсів "Організація виробництва", "Логістика", "Планування діяльності підприємства" та інших.

Досягнення знань і умінь сприяє проведенню семінарів, практичних занять, виробничих ситуацій, круглих столів, виїзних занять, занять на підприємствах, контрольних робіт, тестових завдань та інших інтерактивних засобів навчання.

Індивідуалізація навчання забезпечується проведенням самостійних робіт під керівництвом викладача, видачею індивідуальних завдань, іншими засобами навчання. Інформаційне і методичне забезпечення самостійних занять студентів здійснюється викладачами в процесі групових та індивідуальних консультацій.

З метою інтенсифікації навчального процесу студентів семінари, практичні та інші заняття проводяться у формі діалогу, дискусії, ділових ігор з використанням ПЕОМ (персональних електронно-обчислювальних машин), економіко-математичних методів, навчальних посібників.

Особливістю вивчення курсу є проблемний підхід при висвітленні окремих тем з урахуванням сучасних ринкових умов.

Теоретичні знання студентів, уміння використовувати їх перевіряються і оцінюються у ході поточного і підсумкового контролю.

Підготовка студентів загальноекономічних спеціалізацій організована відповідно до учбового та робочого планів й програми дисципліни, яка має 12 тем.