Анотація до дисципліни "ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ"

Призначення курсу:

 

 

• забезпечити розуміння особливостей промислового ринку;
• вивчити моделі поведінки промислових покупців і процес покупки промислових товарів;
• розглянути питання маркетингових досліджень, сегментації і позиціювання на промисловому ринку;
• дати систематичні знання і сформувати професійні навики вживання інструментарію промислового маркетингу.

 

Мета курсу:

 

 

забезпечити фахівців знаннями особливостей маркетингової діяльності на промисловому ринку

 

Коротка характеристика:

 

 

Курс “Промисловий маркетинг” складається з 14 тем. Теми 1-5 присвячені визначенню особливостей потреб, продукту і обміну на промисловому ринку, розглядаються особливості маркетингових досліджень і стратегічних процедур маркетингу на промисловому ринку. Теми модулів 2 та 3 розкривають вплив конкуренції на кон'юнктуру ринку, на товарну і асортиментну політику питання тактичного маркетингу на промисловому ринку і особливості маркетингу в окремих сферах (оптовій торгівлі, сільському господарстві, цінова, комунікаційна політика, контроль і аналіз ефективності маркетингової діяльності.

 

Результат навчання:

 

 

В результаті освоєння дисципліни студенти повинні знать:
– структуру промислового ринку і його основних учасників, особливості попиту на товари і послуги промислового призначення;
– види і характеристики промислових продуктів;
– особливості поведінки промислових покупців;
– методи досліджень промислових ринків;
– основні принципи організації маркетингової діяльності на промисловому ринку.
уметь:
– використовувати інструментарій маркетингових досліджень з врахуванням специфіки промислового ринку;
– здійснювати сегментацію промислових покупців;
– виявляти учасників центру закупівлі промислового покупця, їх ролі, характер потреб в промисловому продукті, рівень впливу на процес ухвалення рішення про покупку;
– розробляти стратегії взаємодії з промисловими покупцями;
– розробляти маркетингові програми для промислового підприємства.