Анотація

до дисципліни «Фінансовий менеджмент»

 

До вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент приступає, прослухавши більшість навчальних дисциплін гуманітарного циклу та циклу фундаментальних дисциплін – «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства», «Стратегія підприємства», «Потенціал підприємства: формування та оцінювання» тощо.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати:

Ø  сутність категорії  фінанси, методичні засади проведення фінансового аналізу,

Ø  склад чинників, які впливають на управління прибутком,

Ø  інструментарій оцінки активів підприємства,

Ø  теорію і практику управління фінансами підприємства,

Ø  методичні основи оцінки майнового стану підприємства за різними підходами,

Ø  стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання,

Ø  принципи та інструментарій оцінки результатів операційної діяльності підприємства,

Ø  систему показників управління обіговими коштами;

 

вміти:

ü    сформувати методику проведення дослідження фінансового стану підприємства.

ü    виявляти та аналізувати проблемні сфери фінансової діяльності підприємства,

ü    управляти операційною та інвестиційною діяльністю,

ü    визначати правильні фінансові рішення, які пов’язано з формуванням дивідендної політики,

ü    аналізувати та прогнозувати вплив факторів правового та податкового середовища,

ü    аналізувати та оцінювати своє фінансове становище на фінансовому ринку,

ü    виявляти стратегічні можливості підприємства, використовуючи аналітичні дані та інформацію щодо зовнішніх чинників підприємства за допомогою встановлених правил,

ü    аналізувати та оцінювати динаміку фінансових показників, вміти визначати фактори їх зміни,

ü    розраховувати аналітичні показники, що характеризують ефективність використання фінансових ресурсів підприємства,

ü    приймати оптимальні фінансових рішення, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізують діяльність підприємства, підвищують добробут його працівників і власників,

ü    вміти своєчасно запобігати банкрутству підприємства.