Анотація

 

“Охорона праці в галузі” – це дисципліна, яка вивчає системи заходів правового, соціально - економічного, організаційно - технічного, санітарно - гігієнічного і лікувально-профілактичного характеру, що спрямовані на збереження здорових і безпечних умов праці фахівців в галузі.

Мета курсу – забезпечити майбутніх фахівців знаннями та практичними навичками при створенні безпечних та нешкідливих умов праці в галузі.

Об’єктами вивчання курсу є:

-     умови та особливості праці користувачів ЕОМ;

-     вплив шкідливих та небезпечних виробничих чинників на здоров’я людей;

-     заходи та засоби, що визначають нешкідливі та безпечні умови праці при експлуатації обладнання.

Предметом вивчання курсу є:

-     правове забезпечення заходів щодо охорони праці користувачів ПЕОМ;

-     особливості розвитку професійно зумовлених захворювань у користувачів відео-дисплейних терміналів;

-     санітарно-гігієнічна характеристика виробничих факторів середовища та трудового процесу що діють на людину під час його роботи з комп’ютерними технологіями;

-     вимоги електробезпеки та пожежної безпеки при організації робочих міст користувачів ПЕОМ;

-     атестація робочих місць користувачів ПЕОМ.

Задачами курсу “Охорона праці в галузі” є навчити студентів:

-    ідентифікувати шкідливі та небезпечні виробничі фактори середовища та трудового процесу, що діють на людину під час роботи на ПЕОМ;

-    оцінювати відповідність санітарно-гігієнічних умов праці встановленим нормативним вимогам;

-    прогнозувати наслідки впливу небезпечних та шкідливих умов праці на здоров’я та працездатність користувачів ПЕОМ.

-    кваліфіковано використовувати у своїй професійній діяльності профілактичні заходи та засоби, які спрямовані на нормалізацію умов праці, усунення причин травматизму й професійних захворювань;

-    використовувати нормативно-правову базу для захисту прав особистості на забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці.

Програма дисципліни “Охорона праці в галузі” розроблена з урахуванням того, що при реалізації робочих навчальних планів освітньо - кваліфікаційного рівня “ бакалавр ” студенти вивчали нормативні дисципліни “ Безпека життєдіяльності ” і “Основи охорони праці ”. Курс базується також на знаннях, які студенти одержали при вивчанні загально-технічних та професійних дисциплін за обраною спеціальністю.

Отримані студентами знання будуть використовані при розробці розділу “ Охорона праці та навколишнього середовища ” в дипломних роботах та в майбутній професійній діяльності.

Внаслідок вивчення дисципліни “Охорона праці в галузі” студенти повинні одержати уяву про правові і організаційні аспекти охорони праці в галузі, причини виробничого травматизму та професійних захворювань, санітарно-гігієнічні вимоги, вимоги електробезпеки та вибухопожежної безпеки, заходи та засоби щодо створення безпечних умов праці користувачів ПЕОМ.