Анотація

Предмет публічного адміністрування - процес досягнення національних цілей та інтересів шляхом організації діяльності суб'єктів публічної сфери, у тому числі законодавчих, виконавчих і судових органів та органів місцевого самоврядування.

Метою вивчення дисципліни є:

1)   оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування;

2)   підготовка фахівців для роботи в сфері публічного адміністрування, які забезпечать європейський рівень надання адміністративних послуг на основі впровадження в практику діяльності принципів демократичного управління.

Після оволодіння теоретичним та практичним змістом дисципліни, студентам повинні бути властиві наступні види компетенції:

  функціональна компетентність: у застосуванні інструментів демократичного управління в сферах державного й регіонального управління, європейського співробітництва; в аспектах соціального розвитку, регулювання економіки, публічних фінансів, комунікацій, конституційно-правових основ управління, електронного управління, територіального управління, європейських інститутів і процедур, технологій управління людськими ресурсами;

• інтелектуальна компетентність: здатність до аналітико-прогностичної діяльності, розробки й обґрунтування вибору найбільш ефективних розв'язків;

• соціальна: наявність комунікативних здібностей, уміння працювати "в команді", готовності до співробітництва й розв'язанню конфліктів.

Науковою основою дисципліни є теоретичні основи філософії; економічної теорії; економіки, в т.ч. державного регулювання, загальної соціології та права.

Методологічною основою курсу є комплексний підхід до вивчення публічного адміністрування, який передбачає врахування організаційних, економічних, соціальних, психологічних, правових, та інших аспектів державного управління і системний підхід, який відбиває взаємозв’язок між ними.

Основні завдання, які повинні бути розв'язані у процесі викладання дисципліни:

узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування, розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції;

визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного адміністрування в розвитку суспільства;

опанування  основами  методології,  технологіями  та процедурами публічного адміністрування об'єктів публічної сфери;

 оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб'єктів публічної сфери, з позицій загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;

  набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної діяльності суб'єктів публічної сфери.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

  предметну сферу і методологічну основу публічного адміністрування;

  перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування;

  технології та процедури формування цілей публічного адміністрування;

  закони, принципи та механізми публічного адміністрування;

  засади, механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування;

  основні засади публічного адміністрування в соціальній та економічній сферах;

• особливості публічного адміністрування в добровільних об'єднаннях;

  особливості відповідальності суб'єктів публічного адміністрування за правопорушення у цій сфері.

Студенти повинні вміти:

  підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб'єкта публічного адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку сфери управління (об'єкта управління), застосовуючи методики визначення певних показників;

  визначати технологію управління суб'єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням особливостей цього суб'єкта;

  виробити процедури та основний зміст кожного етапу вироблення та впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців і вартості;

  уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності суб'єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських технологій;

  застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін.