Органічна хімія є одною з найважливіший фундаментальних дисциплін.

Природні органічні речовини та їх перетворення є основою Життя. Тому органічна хімія є хімічним фундаментом біологічної хімії та молекулярної біології - наук, що вивчають процеси в клітинах організмів на молекулярному рівні.

Величезна кількість синтетичних органічних сполук виробляється промисловістю для забезпечення потреб людини. Це - нафтопродукти, паливо, полімерні матеріали (каучуки, пластмаси, волокна, плівки, лаки, клеї і т.д.), поверхнево-активні речовини, барвники, засоби захисту рослин, ліки, харчові та косметичні речовини і т.п. Розвиток науки та техніки сьогодні неможливий без подальшого розвитку хімії та хімічної технології, особливо органічної хімії, що займає центральне місце в природознавстві. Але без знання основ органічної хімії та властивостей органічних сполук сучасна людина нездатна екологічно грамотно виробляти і використовувати  всі ці продукти цивілізації.

Сучасні умови життя – перехід до ринкової економіки – висувають нові вимоги до вищої освіти та підготовки фахівців нового типу. Важливе місце в цьому процесі посідає вивчення хімії, без знання якої не може бути повноцінного спеціаліста в різних галузях. Традиційне аудиторне навчання сьогодні неспроможне забезпечити активну розумову працю всіх студентів. Дистанційне навчання, яке поєднує елементи очного та заочного навчання, дозволяє зробити процес навчання більш комплексним та творчим, подолати недоліки традиційних форм навчання та зберегти при цьому всі його переваги. 

Особливості запропонованого курсу:      

l      Курс розрахований на вивчення органічної хімії протягом семестру (14 тижнів) 

l      На відміну від класичних підручників в курсі велику увагу приділено загальнотеоретичному фундаменту: це поняття про стереохімію, оптичну активність, природу хімічного зв’язку та електронні зміщення, механізми реакцій, про вплив електронної природи замісників на реакційну здатність органічних сполук. В міру того, як вивчаються певні класи органічних сполук, ці поняття розширюються і наповнюються конкретним змістом.

l      Важливим аспектом органічної хімії є хімічна номенклатура, яка є мовою спілкування хіміків всього світу. В курсі велику увагу приділено сучасній українській номенклатурі. Спочатку наведено її основні положення, а у відповідних розділах при вивчені класів органічних сполук вони доповнюються.

l      За основу систематики матеріалу прийнято функційну групу. Клас ароматичних сполук не виділений окремо, а властивості його представників розглянуто у відповідних розділах згідно з функційними ознаками, враховуючи особливості хімічної поведінки окремих сполук. Деякі класи органічних сполук розглядаються паралельно.

l      Опис хімічних властивостей і методів добування органічних речовин певного класу доповнюється прикладами найважливіших представників цього класу, їх використанням та можливою екологічною небезпекою.

l      Окрім інформаційних матеріалів в курсі передбачені можливості виконання практичних (семінарських) та лабораторних робіт

l      Відповідно до сучасних умов в курсі розглянуті загальні проблеми й задачі хімічної екології в цілому. Наведено приклади органічних речовин і хімічних виробництв, що забруднюють біосферу, і приклади можливої та необхідної екологізації хімічної промисловості.

l      Для постійного контролю та самоконтролю рівня пізнавальної діяльності студентів та створення зворотного зв’язку між викладачем та студентом розроблено систему обов¢язкового рейтингового тестування.