Курс « Українська та світова культура » — складова частина циклу суспільно-гуманітарних дисциплін, що несуть головне навантаження у процесі особистісного становлення студента, бо основна його мета формування знань про сутність культури, її різновиди та історико-типологічні ознаки, про людину — творця та витвори культури. Вивчення цього курсу пов’язане з необхідністю гуманізації університетської освіти, поєднання глибоких професійних знань з опануванням цінностей культури України, людства в цілому.

Предмет навчальної дисципліни « Українська та світова культура » є багатоскладовим, бо це: а) основні поняття та концепції стосовно виникнення і розвитку культури; б) еволюція світової культури — історія її фундаментальних цінностей як цілісних систем; в) українська культура в її семантичному співвідношенні до існування культури європейської.

Наукові та методологічні основи курсу перш за все включають діяльнісний підхід, котрий дає змогу створити різнобарвні моделі культури як системи потенційних та актуальних цінностей. Воднораз програма курсу базується на принципі єдності теоретичного та історичного підходів до змісту культурних явищ, на розумінні культури як сфери автономного існування особистості як духовної одиниці, за плечима якої стояла б традиція, стояли б мислячі генерації, що створили спадкоємність, до якої залучається людина та перед якою вона відчуває особисту та професійну відповідальність. Використовується й герменевтичний підхід. Його спрямованість полягає в з’ясуванні того, як історичний суб’єкт виражає себе засобами культури і як культура детермінує того або іншого історичного суб’єкта. Компаративний підхід (при порівнянні культур Заходу і Сходу, української та інших європейських культур), елементи діалогічного підходу (при інтерпретації культури як діалогу культур), структурно-функціонального, феноменологічного та формаційного підходів є також важливими у вивченні тем курсу. Разом з тим передбачається варіативність обсягу знань, що визначається фаховими особливостями i ступінчастістю освіти.

« Українська та світова культура » сприяє розкриттю творчих здібностей студентів, формуванню головних культурних цінностей – гуманізму, індивідуальності, прогресу, розвитку високих етичних та естетичних потреб, вихованню художнього смаку, почуття історизму та патріотизму. Знання найвидатніших досягнень світової і вітчизняної культури допоможе студентові сформувати широкий загальнокультурний світогляд, позбавлений ідеологічної зашореності, схильності до догматизму. Тому основні завдання курсу: сприяння становленню у студентської молоді гуманістичного світогляду; формування засад національно-свідомого світосприйняття; розвиток у майбутніх спеціалістів історичного та критичного мислення, активної життєвої позиції, потягу до високих культурно-орієнтованих ідеалів та цінностей.

В результаті вивчення дисципліни студент має бути ознайомлений з головними здобутками та досягненнями світової і української культури. Акцент при цьому робиться не на інформаційному або історико-хронологічному матеріалі, а на персонологічних та екзистенціальних проблемах людського буття в горизонті культури.

Студент повинен знати основні культурологічні поняття, розуміти моделі культурного розвитку, мати уявлення про еволюцію культури, знати основні культурні події та персоналії. Він повинен вміти здійснювати порівняльний аналіз культур, орієнтуватися в першоджерелах і текстах художньої літератури, мати навички самостійного інтерпретування творів мистецтва, а також виражати власну точку зору, вести аргументовану дискусію, ставити питання та оцінювати виступи інших.

Контроль якості навчання студентів проводиться відповідно до розробленого положення про рейтинг-модульну систему оцінки знань. Враховуються результати виконання контрольної залікової роботи та тестів. Вивчення дисципліни завершується заліком.

Курс розрахован на 12 тижнів.