На всіх етапах розвитку економіки основною ланкою є підприємство. Саме на підприємстві здійснюється виробництво продукції, відбувається безпосередній зв’язок працівників з засобами виробництва. Підприємство самостійно здійснює свою діяльність, розпоряджається продукцією, що випускається, отриманим прибутком, що залишається в його розпорядженні після сплати податків і інших обов’язкових платежів.

Дистанційний курс "Організація виробництва та маркетинг" знайомить студентів з найбільш важливими питаннями організації виробництва; умовами та факторами раціонального узгодження дій працівників підприємства при використанні предметів і знарядь праці у виробничому процесі на основі знань у галузі техніки, економіки і соціології аналітичних прийомів і передового досвіду, спрямованих на досягнення поставлених цілей з випуску визначених продуктів праці відповідної якості та кількості.

Метою дисципліни є:

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

Уміти: застосовувати знання з організації виробництва під час вирішення складних завдань менеджменту.

Курс розрахован на 12 тижнів.