Дистанційний курс "Управління техногенною та екологічною безпекою" вивчає теоретичні та прикладні аспекти системи управління техногенною та екологічною безпекою (ТЕБ) в Україні.

Дисципліна "Управління техногенно-екологічною безпекою" вивчається студентами 5 курсу на протязі IХ семестру їх навчання по спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища". Він включає лекційний курс та практичне заняття і передбачає 3 тестових завдання, а також виконання обов’язкової контрольної роботи. Курс завершується заліком. Останній проставляється дистанційно по результатам роботи студента в семестрі з урахуванням його рейтингового балу.  

Метою даного курсу є набуття студентами знань по основним  принципам, напрямкам і механізмам управління ТЕБ  на різних рівнях управління, серед яких основне місце займає організація.

Задачі курсу – це засвоєння студентами  теоретичних основ та практичних інструментів  забезпечення техногенно-екологічної  безпеки в суспільстві.

Курс включає три блоки, у першому з яких розглядаються теоретичні положення щодо управління ТЕБ в Україні. Другий блок передбачає вивчення системи її управління в організації,  у третьому розглядаються питання забезпечення техногенно-екологічної безпеки об’єкта.  

Курс розрахован на 15 тижнів.