Курс „Банки екологічної інформації” вивчається студентами   2 курсу  на протязі  3 семестру їх навчання по  спеціальності 6.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”. Його загальний обсяг  складає 108 годин, що відповідає 12 тижням учбових занять. Він включає лекційний курс, практичне заняття , яке потребує від студентів складання з неї звіту.  Крім цього, передбачається виконання останніми контрольної роботи, що представляється для реєстрації в деканат навчально-консультаційного центру.

          Курс складається із  двох модулів, кожен з яких завершується заліком. Останній проставляється дистанційно по результатам роботи студента в семестрі (рейтингового бала),  звіту про  практичну роботу , а також  з урахуванням виконаної  контрольної роботи .  

           Метою  даного курсу є вироблення базового уявлення про екологічну інформацію і інформаційне забезпечення різних аспектів природоохоронної діяльності в Україні, здійснення пошуку інформаційних джерел з аспектів, які стосуються охорони довкілля; розгляд загальних питань застосування комп’ютерної техніки у сфері екологічної інформації та  ін.

     Задачі курсу – це одержання  студентами  знань щодо  інформаційних ресурсів, банків даних і інформаційних систем екологічної спрямованості,   а також інформаційних потоків нормативно-правової , статистичної та другої інформації , що формується у напрямках природокористування і ін.

      Програма курсу складається із  двох блоків. У першому  розглядаються основні теоретичні положення екологічної інформації, а у другому – інформація, що використовується у практиці охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. При цьому  головний акцент дисципліни пов,  язується   з питаннями   пошуку і обробки екологічної інформації, а також   її застосуванням   для  міжнародних, державних, реґіональних, локальних, адміністративно-господарських, технологічних і суспільних природоохоронних заходів.