Мета курсу "Політична економія" – формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

В сучасних умовах суттєво зростає роль політичної економії як основи і методологічної бази усіх економічних наук. Саме вона, разом з іншими базовими дисциплінами, формує економічну свідомість та економічний образ мислення майбутніх фахівців. Вона досліджує виробничі відносини, економічні закони, які керують виробництвом, розподілом, обміном, і споживанням життєвих благ та розробляє методологічні основи механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей.

Отже пізнання змісту цієї дисципліни є відправним пунктом вивчення закономірностей розвитку суспільного виробництва, з’ясування механізму дії економічних категорій і законів та можливостей їх використання людьми у процесі господарської діяльності. При цьому політекономію не слід розглядати як арифметичну суму готових рекомендацій, скоріше вона представляє інтелектуальний інструмент, техніку мислення, яка допомагає приймати правильні рішення тим, хто нею володіє.

Завдання курсу - вивчення загальних засад економічного життя суспільства, розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку її структурних елементів; з’ясування механізму дії економічних законів і механізму використання їх людьми у процесі господарської діяльності, визначення принципових рис основних соціально-економічних систем та напрямів їх еволюцій, ролі політекономії в розробленні шляхів планомірної трансформації постсоціалістичної економіки в соціально-орієнтовану систему.