Курс «Релігієзнавство» займає одне з провідних місць серед соціально - гуманітарних дисциплін, бо головний його предмет— особистість, її духовна культура у часі i просторі. Студент вивчає релігію як історико-культурне і соціальне явище, отримує знання про її величезний вплив на рiзноманiтнi сфери діяльності суспільства.

Навчальна програма побудована на принципах єдності теоретичного та історичного аналізу родоплемінних, національних, світових релігій, та методологічної нейтральності. Водночас передбачається варіативність обсягу знань, що визначається фаховими особливостями i ступінчастістю освіти.

«Релігієзнавство» дозволяє студенту здобути систематизовані знання з історії та теорії релігії, дізнатися про її функції, місце i роль у культурі; зрозуміти причини виникнення різноманітних релігійних вірувань, їх структурних елементів. Дисципліна знайомить з типологією національних i світових релігій, дає можливість дізнатися про міжнародні релігійні організації та їхню участь в екуменічному, миротворчому, екологічному русі, про особливості впливу релігії та церкви на різні сфери сучасного життя України.

На основі наукових принципів ставлення до релігії, церкви, богослов'я, курс «Релігієзнавство» покликаний формувати власну позицію у ставленні до цінностей духовної культури. Завдяки йому студент більш свідомо зможе дотримуватися вимог українського законодавства «Про свободу совісті та релігійні організації», розрізняти особливості конфесійної діяльності релігійних організацій аби підтримувати ті заходи, які спрямовані на відродження духовності в Україні, на діалог i співробітництво віруючих i невіруючих в ім’я розвитку національної культури.

Разом з тим студент має бути здатним до критичного мислення i аналізу соціально значних процесів i проблем в суспільстві з питань релігії i прийняття на цій основі зважених рішень. Він повинен використовувати свій інтелектуальний потенціал для захисту i розповсюдження універсально визнаних цінностей (свободи, справедливості, рівності); розвивати здатність до постійного самовдосконалення та самоосвіти, до подолання стереотипів, а також шанобливого ставлення до різних релігій, прав народів та людини.

Контроль якості навчання студентів проводиться відповідно до розробленого положення про рейтинг-модульну систему оцінки знань. Враховуються результати виконання завдань за текстами, контрольної залікової роботи та тестів. Вивчення дисципліни завершується заліком.

Курс розрахован на 5 тижнів.