Анотація

 

«Безпека життєдіяльності» (БЖД) - дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка узагальнює дані відповідної науково-практичної діяльності, формує поняттєво категорійний, теоретичний і методологічний апарат, необхідний для вивчення конкретних небезпек та засобів захисту від них.

Мета курсу - вивчення наукових основ взаємодії людини з біосферою та техносферою для розширення творчих можливостей майбутніх фахівців при виборі стратегії та тактики безпечної життєдіяльності, виховання нового покоління людей з мораллю безпечної життєдіяльності.

Задачі курсу зводяться до:

 ідентифікації та аналізу шкідливих та небезпечних факторів в різних сферах життя людини у системі “людина – життєве середовище”.

Предметом вивчення  в «БЖД» є:

·     закономірність виникнення шкідливих та небезпечних факторів у біосфері та техносфері;

·     анатомо-фізіологичні та психологичні реакції людини на дію різноманітних факторів в осередку проживання, у тому числі шкідливих та небезпечних;

·     адаптаційні можливості організму людини в звичайних, стресових та надзвичайних умовах;

·     проблеми ризику та надійності систем «людина - машина»;

·     умови здорового образу життя та довголіття;

·     види трудової діяльності та наслідки її впливу на людину.

Об’єктом  дослідження   в курсі «БЖД» є:

 процеси та явища в системі «людина - навколишнє середовище», що визначають стан здоровя особистого складу та їх працездатність.

 

Основи охорони праці”  — нормативна дисципліна, яка виявляє й вивчає виробничі небезпеки і професійні шкідливості та розробляє засоби їх відвертання або ослаблення з метою попередження нещасних випадків, захворювань, аварій та пожеж.

Мета курсу — забезпечити майбутніх фахівців знаннями та практичними навиками з правових та організаційних питань охорони праці, в галузі виробничої санітарії, засобів захисту, пожежної безпеки і сформувати світогляд щодо пріоритетності охорони життя і здоров’я людини по відношенню до результатів праці.

Задачі курсу зводяться до : 

·    Ідентифікації небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

·    Прогнозування та оцінки рівня впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів на людину в процесі праці;

·    Розробки методів та засобів запобігання або зниження негативного впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів на людину в процесі праці;

·    Вивчення основ законодавства про охорону праці.

Предметом вивчення  в “ Основах охорони праці ” є:

·     Закономірності прояву та впливу на людину шкідливих та небезпечних факторів виробництва і виробничого середовища;

·     Нормування параметрів шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

·     Принципи та заходи забезпечення захисту людини від дії небезпечних факторів.

Об’єктом дослідження в курсі “ Основи охорони праці ” є:

·   Людина в процесі праці;

·   Виробниче середовище і умови праці;

·   Організація процесу праці й виробництва з точки зору їх безпеки.

Методологічною основою курсу “ Основи охорони праці ” є науковий аналіз умов праці, технологічних процесів і виробничого обладнання з позиції можливого виникнення аварійних ситуацій, небезпечних та шкідливих виробничих факторів, а також систематичне вивчення і аналіз причин виробничого травматизму та професійних захворювань. Це дозволяє визначити небезпечні ділянки виробництва, прогнозувати можливі аварії та розробити заходи їх уникнення або обмеження наслідків.

В основі дисципліни у всіх її розділах закладена профілактична основа.

Отримані студентами знання будуть використані при розробці розділу  “Охорона праці та навколишнього середовища” в бакалаврських і  дипломних роботах та в подальшій практичній діяльності.