Предметом навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» є комплексний процес розвитку народного господарства в різних країнах в різні епохи та виникнення, еволюції наукових поглядів, вчень, теорій економічної науки, процесу формування її як цілісної наукової системи.

Метою вивчення курсу «Історія економіки та економічної думки» є вивчення еволюції та взаємодії господарських форм, економічних систем і відносин у процесі історичного розвитку цивілізацій і націй, їх відповідного відображення в економічній думці.

В наслідок вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

– етапи науково-технічного прогресу в промисловості розвинених країн та заходи науково-технічної політики;

– основні проблеми соціально-економічного розвитку на сучасному етапі та шляхи їх розв’язання;

– закономірності розвитку світової та вітчизняної економічної думки;

– загальну направленість еволюції економічної науки та трансформацію її генеральних напрямків.

ВМІТИ:

– використовувати економічні закони у вивченні конкретних питань та розв’язанні практичних завдань на семінарах, а з часом – в процесі самостійної роботи за фахом;

– проводити аналіз, визначати тенденції й напрями економічного розвитку в конкретно-історичні періоди;

– давати науково обґрунтовані оцінки досягненням минулої та сучасної економічної думки та політики;

– робити порівняльний аналіз економічних оглядів, теорій та шкіл, визначаючи їх позитивні та негативні сторони.