Анотація

Курс «Облік у банках» належить до загальнотеоретичних, знання яких необхідні для підготовки кваліфікованих фахівців. В умовах формування ринкових відносин в Україні важливим завданнями є утворення інфраструктури ринку, в якій значне місце посідають комерційні банки (КБ). Бухгалтерський облік в КБ України складає собою великий інформаційний потік про наявність та рух майна банку, грошових коштів, позикового капіталу, фондів, доходів та витрат, фінансових результатів тощо, який формується для управління, контролю, аналізу та планування діяльності КБ. Для забезпечення виконання цих завдань необхідна належна професійна підготовка фахівців в області банківського бухгалтерського обліку та аналізу.

Предмет дисципліни: вивчення та відображення в обліку інформаційних потоків про стан та рух майна банку, грошових засобів, про доходи та витрати, про фінансові результати діяльності КБ.

Мета даного курсу - вивчення теоретичних положень обліку діяльності КБ в Україні, вирішення практичних ситуацій і завдань, вироблення навиків і вмінь у прийнятті обґрунтованих рішень у цьому напрямку.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-     методику та об'єкти бухгалтерського обліку в КБ України;

-     зміст та структуру Плану рахунків;

-     документообіг обліку різних банківських операцій та послуг у національній та іноземній валюті;

-     бухгалтерські проведення основних операцій КБ;

 -    фінансову звітність КБ, основи аналізу фінансових результатів діяльності КБ та його балансу.