Дисципліна  «Операційний менеджмент» являється нормативною і входить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів.

 Мета вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» полягає у формуванні системи знань з методології операційного менеджменту у діяльності підприємства, що стосується побудови ефективної системи управління операціями у виробництві, сервісі та інших галузях економіки.

Завдання вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» полягає в опануванні понятійним апаратом операційного менеджменту, теоретичних основ формування операційних систем; визначені методичних основ проектування операційних систем та їхньої надійності, а також особливості управління операціями в різних сферах діяльності.

Предмет: процес операційного управління на виробництві.

Методичною основою навчальної дисципліни  «Операційний менеджмент» є системний підхід до усвідомлення сутності та призначення процесу управління операційними системами.

1.Внаслідок вивчення дисципліни кожен студент повинен

ЗНАТИ:

 1. Об’єкт, предмет та загальні поняття дисципліни «Операційний менеджмент»;

 2. Систему управління операціями.

 3. Операційна функція та операційна стратегія.

 4. Концепції й основні функції операційного менеджменту.

 5. Операційна система: поняття, формалізація, критерії оптимального проектування.

 6. Типологія операційних систем та сучасні підходи до побудови операційних систем.

 7. Стратегія і тактика в управлінні операційними системами.

 8. Надійність операційних систем. Життєвий цикл операційної системи.

 9. Особливості операційного менеджменту виробничої діяльності.

 10. Типи моделей операційного менеджменту.

ВМІТИ:

 1. Проводити розміщення операційної системи;

 2. Розраховувати потужність операційної системи;

 3. Розробляти стратегію та тактику управління операційною системою.

 4. Використовувати методи організації та нормування робіт;

 5. Прогнозувати основні показники надійності операційної системи;

 6. Організовувати ефективні виробничі процеси, що будуть сприяти високій продуктивності праці персоналу;

 7. Використовувати типові економіко-математичні моделі, що будуть сприяти оптимальному використанню ресурсів.

БУТИ ОЗНАЙОМЛЕНИМ:

·  З законом України «Про власність», «Кодекс законів про працю в Україні», Господарський кодекс України, «Закон про оплату праці», Указами Президента України, рішеннями та постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами в області організації та управлінням виробництвом;

·  З працями вітчизняних та зарубіжних науковців і спеціалістів у галузі розвитку виробничого та операційного менеджменту, методами дослідження операцій, що можуть мають прикладне значення для виробництва;

·   З засобами комп’ютерної техніки як інструменту, що використовуються в операційному менеджменті.

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами у процесі навчання

Викладання дисципліни базується на знаннях курсів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, таких як: «Економіка підприємства», «Організація виробництва», «Менеджмент», «Маркетинг» та ін. Дисципліна «Операційний менеджмент» є завершальною в підготовці бакалаврської роботи.