Анотація до дисципліни

"Облік у зарубіжних країнах”

 

У системі навчальних дисциплін курс «Облік у зарубіжних країнах» входить до складу фахової підготовки бакалаврів спеціалізації «Облік і аудит».

Вивчення курсу базується на загальнотеоретичних і практичних знаннях економічної теорії, бухгалтерського обліку, аудиту, машинної обробки економічної інформації, основ господарського права, фінансів, економічного аналізу.

Метою дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» є вивчення та ознайомлення з методологією і практикою ведення бухгалтерського обліку і звітності в зарубіжних країнах, використання їх при організації обліку на підприємствах нашої країни.

Завданням вивчення курсу є надання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навиків щодо загальноприйнятих принципів й систем обліку в зарубіжних країнах; змістом й інтерпретацією фінансової звітності; особливостями обліку грошових коштів, розрахунків з дебіторами, товарно-матеріальних запасів, довгострокових активів, фінансових інвестицій і консолідованою звітністю, короткострокових та довгострокових зобов’язань, власного капіталу та розподілу прибутку в корпораціях, основами управлінського обліку тощо.

У результаті вивчення дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» студенти повинні усвідомити необхідність реформування існуючої системи бухгалтерського обліку та знати: основні концептуальні принципи організації бухгалтерського обліку на підприємствах зарубіжних країн, отримати знання про теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку в країнах різних бухгалтерських моделей, оволодіти методиками ведення обліку і складання основних форм фінансової звітності, а також навчитися приймати вірні управлінські рішення на підставі даних управлінського обліку.

Курс «Облік в зарубіжних країнах» є необхідним для створення теоретичного фундаменту при вивченні дисциплін, пов'язаних з проблематикою бухгалтерського обліку, а також при написанні студентами курсових і дипломних робіт.

Курс рассчитан на 12 недель.