Анотація до дисципліни

"Аналіз господарської діяльності"

Уміти розбиратися в сутності економічних

 явищ та процесів підприємств різних галузей,

навчитися об'єктивно оцінювати їхню роботу

допоможе вивчення аналізу господарської діяльності

            Аналіз господарської діяльності є дисципліною, на основі якої вивчають основні закономірності розвитку господарства країни, галузей та підприємств. Роль аналізу полягає в оцінюванні діяльності господарюючих суб'єктів, виявленні та обчисленні величини невикористаних резервів.

Предметом навчальної дисципліни є результати діяльності суб'єктів господарювання.

Метою навчальної дисципліни є отримання знань з оцінювання діяльності господарюючих суб'єктів та опанування методикою проведення аналізу за допомогою аналітичних процедур з урахуванням передового досвіду.

Завданнями навчальної дисципліни є:

1)    вивчення місця та ролі аналізу в управлінні діяльністю підприємства;

2)    набуття вмінь застосовувати відповідні методи та прийоми у процесі аналізу:

маркированный список

доходів і витрат підприємства;

маркированный список

активів підприємства;

маркированный список

власного капіталу;

маркированный список

фінансових результатів та ін.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: принципи та функції економічного аналізу; загальні та специфічні методи економічного аналізу; принципи побудови аналітичної роботи на підприємстві/

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти: використовувати різні методи економічного аналізу для дослідження явищ і процесів на підприємстві, аналізувати й оцінювати доходи та витрати підприємства від різних видів діяльності, аналізувати та оцінювати стан активів та власного капіталу підприємства, обчислювати обсяги невикористаних резервів, визначати фінансовий стан підприємства.

Для перевірки ступеня засвоєння лекційного матеріалу наводяться контрольні запитання.

Дисципліна «Аналіз господарської діяльності» складається з 5 лекцій, курсового проекту.

Підсумковий контроль – екзамен.