Анотація до дисципліни

"Звітність підприємства”

У ринковій економіці бухгалтерська фінансова звітність становить основне джерело інформації про діяльність і фінансовий стан підприємства. Якісні характеристики облікової інформації зумовлюють її корисність для прийняття управлінських рішень і належать до чинників, що забезпечують підвищення ефективності управлінської діяльності.

Курс «Звітність підприємства» належить до основних базових дисциплін для підготовки спеціалістів за спеціальністю «Облік і аудит». У ньому передбачено вивчення теорії та формування практичних навичок складання фінансової, статистичної, податкової та інших форм звітності.

Основна мета вивчення курсу — опанувати теоретичні знання, сформувати практичні навички з методики і методології бухгалтерської фінансової звітності в різних системах підприємницької діяльності.

Завдання курсу: вивчення методології та методики заповнення основних форм бухгалтерської, податкової та інших форм звітності; відображення в них системи показників економіки підприємства і надання користувачам інформації для прийняття дієвих управлінських рішень.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

   законодавчо-нормативну базу, що впливає на побудову бухгалтерського обліку, звітності;

   національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні;

   теоретичні засади формування бухгалтерської фінансової звітності на основі даних фінансового і управлінського обліку для

    широкого кола внутрішніх і зовнішніх користувачів;

   зміст звітності підприємств, її принципи і призначення за сучасних умов господарювання;

уміти:

   користуватися законодавчо-інструктивними матеріалами, що безпосередньо впливають на побудову бухгалтерського обліку та

     звітності;

   визначати об’єкти обліку та звітності;

   визначати бухгалтерський зміст будь-якої господарської операції (явища, процесу) та відображати її  в основних реєстрах

     бухгалтерського обліку;

   заповнювати основні форми звітності.