3.2.3 Позасистемні щодо СІ одиниці фізичних величин  

Згідно з ДСТУ 3651 допускається застосовувати нарівні з одиницями СІ деякі позасистемні щодо СІ одиниці, що їх подано в табл.3.4, а також десяткові кратні та частинні від них. Це спричинено їхньою практичною важливістю та вживаністю.

Таблиця 3.4

Позасистемні щодо СІ одиниці, що їх допущено до застосування нарівні з одиницями СІ

Величина

Одиниця

Примітки

Назва  

Назва

Позначення

Визначення та співвідношення    з одиницями СI

укр.

(рос.)

міжн.

Час

хвилина

година

доба

хв (мин)

год(час)

д (сут)

min

h

d

1 хвил  =  60 с

1 год = 60 хвил = 3600 с 

1 д = 24 год =   86400 с

Не допустимо застосовувати з префіксами

Площинний кут

градус

хвилина

секунда

...o

 ...

  ..."

...o

 ...

 ..."

1o = (p/180) рад

1 = (1/60)o = (p/10800) рад

1" = (1/60) = (p/648000) рад

Не допустимо застосовувати з префіксами Можна застосовувати, якщо не використано радіан

Обєм, місткість

літр

л

l or L

1 л = 1 дм3 =  10-3 м3

Літр є спеціальною назвою кубічного дециметра

Маса

тонна

(уніфікована) атомна одиниця маси

т

а.о.м. (а.е.м.)

t

u

1 t = 103 кг

1 а.о.м 1,660540. 10-27 кг

Значення атомної одиниці маси визначено експериментально;  її не допустимо застосовувати з префіксами

Енергія

електронвольт

еВ (эВ)

eV

1 еВ 1,602177. 10-19 Дж  

Значення електронвольта визначено експериментально

Допустимо також застосовувати такі одиниці часу як тиждень, місяць, рік тощо, проте їх визначення часто потребує уточнення.

Слід запобігати застосуванню одиниці літр при точних вимірюваннях Міжнародне позначення цієї одиниці (L) використовується тоді, коли можна сплутати позначення (l) з цифрою 1.

Наведене в дужках слово "уніфікована" у назві одиниці маси - (уніфікована) атомна одиниця маси, є не обовязковим до застосування.

У науці та техніці широко застосовуються відносні й логарифмічні величини. Вiдносна величина є безрозмiрнісним вiдношенням фiзичної величини до однойменної фiзичної величини, яку прийнято вихiдною, а логарифмiчна величина являє собою логарифм (десятковий, натуральний або при іншій основi) відносної величини.

Одиниці відносних та логарифмічних величин допустимо застосовувати нарівні з одиницями СІ. Прикладами таких одиниць є одиниці відносних величин радіан (rad, рад), стерадіан (sr, ср), відсоток (%, %), одиниці логарифмічних величин - непер (Np, Нп), бел (В, Б), октава (oct, окт) та одиниця субєктивно визначуваної величини - рівня гучності звуку - фон (phon, фон). Усі наведені одиниці є спеціальними назвами безрозмірнісної одиниці числа 1. Детально ці та іншіодиниці відносних і логарифмічних величин розглянуто в главі 4.

Слід памятати, що формальні визначення логарифмічних одиниць непер і бел залежать від того, для логарифмів відношень яких величин силових (амплітудних) F або енергетичних (потужнісних) P ці одиниці застосовуються.

1 Б =  2 lg(F/F0) =  lg(P/P0);

1 Нп =  ln(F/F0) =  0,5 ln(P/P0),

де F0, P0 - вихідні (відлікові) значення величин відповідно F та P. Наприклад, найвживанішими в світовій практиці значеннями деяких вихідних величин є наступні:

для рівня звукового тиску Р0 = 2. 10-5 Пa;

для рівня звукової потужності N0 = 10-12 Вт;

для рівня інтенсивності звуку І0 = 10-12 Вт/м2.

для рівня інформаційного сигналу у волокнянооптичних лініях звязку N0 = 10-3 Вт.

Відповідно до ДСТУ 3651 та рекомендацій Міжнародної електротехнічної комісії [24], якщо необхiдно вказати вихiдну величину, щодо якої визначено логарифмічну величину, значення вихідної величини розмiщують у дужках пiсля позначення логарифмiчної величини. Наприклад, для рівня звукового тиску Lр(re 20 мкПа) = 20 дБ або  Lр (re 20Pа) = 20 dB (re - початковi лiтери англ. reference, тобто "відліковий"), 20 мкПа (20 Pа)  - вихiдний тиск. У разі скороченої форми запису значення вихідної величини вказують у дужках після значення логарифмiчної величини, наприклад:  20 дБ (re 20 мкПа) або 20 dB (re 20 Pа).

Існує небагато позасистемних щодо СІ одиниц величин, які тимчасово, до прийняття відповідних міжнародних угод, допускаються до застосування нарівні з одиницями СІ разом з десятковими кратними та частинними від них одиницями (табл.3.5).

Таблиця 3.5

Позасистемні одиниці, що тимчасово допущені до застосування до прийняття за ними відповідних міжнародних угод

Величина

Одиниця

Примітки

Назва  

Назва

Позначення

Визначення та співвідношення    з одиницями СI

укр.

(рос.)

міжн.

Довжина  

 

 

морська миля

ангстрем

миля

  Å

n.mile

Å

1 миля = 1852 м

  1 Å  = 10-10 м

Морська навігація

Оптика

Площа  

 

ар

гектар

а

 га

а

ha

1 a = 102 м2

1 гa = 102 a =   104 м2

Сільське господарство

Швидкість

вузол

вуз (уз)

knot

1 вуз = 1 миля/год  = 0,514(4) м/с

Морська навігація

Тиск

бар

бар

bar

1 бар = 105 Пa

Винятково для вираження тиску рідин і газів (метеорологія та ін.)

Активність

кюрі

Кі (Ки)

Ci

1 Кi =  3,7. 1010 Бк  

 

У атомній та ядерній фізиці

Поглинута доза

рад

рад

rad

1 рад = 10-2 Гр

Радіаційна фізика та медична радіологія

Еквівалентна доза

рем

рем (бэр)

rem

1 рем = 10-2 Зв

Радіаційна фізика та медична радіологія

Експозиційна доза

рентген

Р

R

1 Р =  2,58.10-4 Кл/кг

Радіаційна фізика та медична радіологія  

Згідно з ДСТУ 3651 у спеціальних царинах науки та спеціальних галузях техніки і господарства допускається використання позасистемних одиниць, що регламентовані відповідними галузевими стандартами, а також десяткових кратних і частинних від них. Кількість таких одиниць  обмежена, хоча й порівняно велика. Приклади деяких з них, що раніше за ГОСТ 8-417 вважалися тимчасово допустимими до застосування нарівні з одиницями СІ, подано в табл. 3.6, а вичерпно ці позасистемні щодо СІ одиниці описано в главі 4 для розглянутих там фізичних величин.

Таблиця 3.6

Приклади позасистемних щодо СІ одиниць, які допустимо застосовувати в спеціальних царинах науки і спеціальних галузях техніки та господарства  

Величина

Одиниця

Примітки (галузь переважного застосування)

Назва  

Назва

Позначення

Співвідношення    з одиницями СI

укр.

(рос.)

міжн.

(площинний) кут

гон або град

град

gon

1 гон =  (p/200) рад

Геодезія та мапографія

довжина

астрономічна одиниця

світловий рік

парсек

а.о. (а.е.)св.рік (св.год) пк

ua

ly

pc

1 а.о.  1,49598. 1011 м

1 св.рік 9,4605. 1015 м

1 пк  3,0857. 1015 м

Астрономія

(механічне) напруження

ньютон на квадратний міліметр

Н/мм2

N/mm2

1 Н/мм2 = 106 Пa

Опір матеріалів та машинобудування

повна потужність

вольт-ампер

В. А

V. A

1 В. А  = 1 Дж

Електротехніка

реактивна потужність

вар

вар

var

1 вар = 1 Дж

Електротехніка

оптична сила (лінзи)

діоптрія

дптр

-

1 дптр = 1 м-1

Оптика

Спеціальні назви та позначення похідних одиниць ґауссової чи симетричної системи СГС, які допустимо використовувати у фізиці, такі як дина, ерг, пуаз, стокс, ґаус, ерстед і максвел не можна використовувати разом з одиницями СІ.

Слід поступово виводити з обігу позасистемну щодо СІ одиницю сили й ваги - кілограм-сили (у побуті - просто кілограм). Масу треба виражати в кілограмах і кратних та частинних від нього одиницях (грамах, мегаграмах, міліграмах та ін.), а вагу, як будь-яку іншу силу, - у ньютонах (кілоньютонах, міліньютонах та ін.). У стандартах, специфікаціях і на кресленнях слід вказувати маса виробів, вагу вказують лише тоді, коли йдеться про силу дії тіла (виробу) на основу чи підвіс під дією земного тяжіння.