Курс “Мікроекономіка” підготовлено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямів “Економіка та підприємництво” та “Менеджмент”.

У розвинутих країнах курс мікроекономіки викладається на трьох рівнях: увідному (introductory – англ.), що дає уявлення про механізм функціонування ринкової економіки; проміжному (intermediate – англ.), що включає детальну проробку усіх мікроекономічних проблем; просуненному (advanced – англ.), який відрізняється від проміжного рівнем насиченості, математичним апаратом та акцентом на більш сучасних розробках. Цей курс орієнтується на проміжний рівень, хоча окремі теми або питання викладено на рівні просуненних курсів.

Суттєвою відмінністю даного курсу є поєднання, з одного боку, викладеного у концентрованому вигляді теоретичного змісту кожної теми у вигляді конспекту лекцій та планів семінарських занять а, з другого боку, практикуму, який складається з тестів та графічних, алгебраїчних або змістових завдань. Останні можуть бути використовані на заняттях для самостійної роботи студентів з метою перевірки та контролю їх знань.

Наприкінці наводиться екскурс в історію виникнення та еволюції мікроекономіки як науки, характеристика її видатних представників. Важливим у навчальному аспекті є й перелік рекомендованої до вивчення літератури. Корисним для студентів має бути перелік питань з мікроекономічної теорії, що спрямовують їх для організованої підготовки до іспиту. Таким чином, курс містить майже усі навчально-методичні блоки, які потрібні студентові для успішного оволодіння курсом.

Запропонований  курс відповідає нормативній програмі з дисципліни “Мікроекономіка”, що викладається у вищих навчальних закладах України. Він дає ґрунтовні знання з мікроекономіки, які поглиблюватимуться під час вивчення інших навчальних курсів.

Курс “Мікроекономіка” створено на основі навчального посібника "Мікроекономіка", що виданий кафедрою загальної економічної теорії. Авторський колектив: проф. Архієреєв С.І. - ТТ.7, 8, 9; Деркач М.М.,  доц. Козуб Д.А - ТТ. 9, 10, 11; доц. Решетняк Н.Б. - ТТ .4, 5, 8, 12, 13;    доц. Решетило В.П., доц. Максименко Я.А. – ТТ 8, 12, 13; доц. Рябова Т.В., Шаша Л.І. - ТТ. 6 ,7; доц. Сидельнікова І.В. – ТТ. 1, 3; доц. Шибаєва Н.В. - Т. 2; Щербина В.К. - Т. 14; доц. Шкодіна Л.Г. – додатки.

Курс розраховано на 15 тижнів.