Курс „Управління природоохоронною діяльністю” вивчається студентами   2 курсу  на протязі  3 семестру їх навчання по  спеціальності 6.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”. Його загальний обсяг  складає 108 годин, що відповідає 12 тижням учбових занять. Він включає лекційний курс та практичні заняття , які передбачають тестовий контроль студентів. Крім того, останні виконують обов, язкову контрольну роботу. Курс  завершується заліком. Останній проставляється дистанційно по результатам роботи студента в семестрі з урахуванням його рейтингового бала.

Дисципліна "Управління природоохоронною діяльністю"  вивчає теоретичні та прикладні аспекти системи управління природоохоронною діяльністю в Україні.

Цілю даного курсу є набуття студентами знань по основним задачам та напрямкам управління природоохоронною діяльністю в  державі, механізмам його здійснення  та системі органів загальної і спеціальної компетенції, що реалізують   зазначене управління.

Задачі курсу – це засвоєння студентами принципів та механізмів , по яким здійснюється управління природоохороною в Україні,  одержання знань щодо функцій державного управління у цій сфері і суті управлінської діяльності органів загальної та спеціальної компетенції у галузі охорони довкілля та ін.

           Курс включає два блоки, у першому з яких розглядаються базові положення екологічного управління . Другий блок освітлює питання системи управління природоохоронною  діяльністю в Україні та її інструменти. У практичних заняттях   на реальних прикладах розглядаються методики визначення зборів та збитків за забруднення довкілля, що здійснюються в Україні.