Курс «Культурологія» — складова частина циклу суспільно-гуманітарних дисциплін, що несуть головне навантаження у процесі особистісного становлення студента, бо основна його мета формування знань про сутність культури, її різновиди та історико-типологічні ознаки, про людину — творця та витвори культури. Вивчення цього курсу пов’язане з необхідністю гуманізації університетської освіти, поєднання глибоких професійних знань з опануванням цінностей культури України, людства в цілому.

«Культурологія» сприяє розкриттю творчих здібностей студентів, формуванню головних культурних цінностей – гуманізму, індивідуальності, прогресу, розвитку високих етичних та естетичних потреб, вихованню художнього смаку, почуття історизму та патріотизму. Знання найвидатніших досягнень світової і вітчизняної культури допоможе студентові сформувати широкий загальнокультурний світогляд, позбавлений ідеологічної зашореності, схильності до догматизму. Тому основні завдання курсу: сприяння становленню у студентської молоді гуманістичного світогляду; формування засад національно-свідомого світосприйняття; розвиток у майбутніх спеціалістів історичного та критичного мислення, активної життєвої позиції, потягу до високих культурно-орієнтованих ідеалів та цінностей.

В результаті вивчення дисципліни студент має бути ознайомлений з головними здобутками та досягненнями світової і української культури. Акцент при цьому робиться не на інформаційному або історико-хронологічному матеріалі, а на персонологічних та екзистенціальних проблемах людського буття в горизонті культури.

Студент повинен знати основні культурологічні поняття, розуміти моделі культурного розвитку, мати уявлення про еволюцію культури, знати основні культурні події та персоналії. Він повинен вміти здійснювати порівняльний аналіз культур, орієнтуватися в першоджерелах і текстах художньої літератури, мати навички самостійного інтерпретування творів мистецтва, а також виражати власну точку зору, вести аргументовану дискусію, ставити питання та оцінювати виступи інших.

«Релігієзнавство» дозволяє студенту здобути систематизовані знання з історії та теорії релігії, дізнатися про її функції, місце i роль у культурі; зрозуміти причини виникнення різноманітних релігійних вірувань, їх структурних елементів. Дисципліна знайомить з типологією національних i світових релігій, дає можливість дізнатися про міжнародні релігійні організації та їхню участь в екуменічному, миротворчому, екологічному русі, про особливості впливу релігії та церкви на різні сфери сучасного життя України.

На основі наукових принципів ставлення до релігії, церкви, богослов'я, курс «Релігієзнавство» покликаний формувати власну позицію у ставленні до цінностей духовної культури. Завдяки йому студент більш свідомо зможе дотримуватися вимог українського законодавства «Про свободу совісті та релігійні організації», розрізняти особливості конфесійної діяльності релігійних організацій аби підтримувати ті заходи, які спрямовані на відродження духовності в Україні, на діалог i співробітництво віруючих i невіруючих в ім’я розвитку національної культури.

Разом з тим студент має бути здатним до критичного мислення i аналізу соціально значних процесів i проблем в суспільстві з питань релігії i прийняття на цій основі зважених рішень. Він повинен використовувати свій інтелектуальний потенціал для захисту i розповсюдження універсально визнаних цінностей (свободи, справедливості, рівності); розвивати здатність до постійного самовдосконалення та самоосвіти, до подолання стереотипів, а також шанобливого ставлення до різних релігій, прав народів та людини.