Анотація до дисципліни

Реалізація інноваційної моделі розвитку України передбачає інтеграцію вітчизняних підприємств у глобальний світовий простір. Інтеграційні процеси потребують своєчасної, повної та достовірної інформації, більша частина якої формується у системі бухгалтерського обліку. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) ставить перед бухгалтерським обліком такі специфічні завдання, як облік товарно-матеріальних цінностей в іноземній валюті, відображення витрат при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, відображення розрахунків з відрядження за кордон та інші, що вимагає від бухгалтерів відповідних знань і навичок.

Отже, метою навчального посібника «Облік зовнішньоекономічної діяльності» є формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок з обліку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, відображення зовнішньоекономічних операцій у системі бухгалтерського обліку. Вивчення дисципліни вимагає від студентів обізнаності з матеріалом, викладеним у дисциплінах «Гроші і кредит», «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ», «Міжнародна економіка» та ін.

Навчальний посібник призначений для вивчення і закріплення на практиці основних положень курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності». Він містить план дисципліни, теоретичні відомості, лекційний матеріал, практичні завдання та приклади їх розв’язання, завдання для самостійного опрацювання, тести до кожної теми, перелік навчальних завдань, ситуацій, при вирішенні яких студенту необхідно провести розрахунки і відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

§         нормативні документи, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність;

§         особливості укладання зовнішньоекономічних договорів;

§         відображення в обліку валютних операцій та операцій з валютними цінностями;

§         основні форми та види розрахунків зовнішньоекономічних операцій;

§         загальні засади експортно-імпортної діяльності, документальне оформлення, порядок формування митної вартості та митні

           процедури;

§         загальні засади обліку операцій з давальницькою сировиною;

§         загальні засади обліку розрахунків з відрядження за кордон;

§         загальні засади обліку фінансових, посередницьких та лізингових операцій.

Для контролю засвоєння теоретичних і практичних аспектів обліку зовнішньоекономічної діяльності передбачається проведення таких видів навчальної діяльності, як лекції, практичні заняття, самостійна робота студента, виконання індивідуального завдання, проведення модульних контрольних робіт.